Γλώσσα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ιθαγένεια / Communiqué sur la citoyenneté

 

Ανακοίνωση για την ιθαγένεια και τη συμμέτοχη των μεταναστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή

 

Μία σειρά αποφάσεων και πολιτικών κινήσεων το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα:

 

--η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 3838/10 για τη συμμετοχή μεταναστών στις δημοτικές εκλογές και την παροχή ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών, θέτοντας ως κριτήριο το «δίκαιο του αίματος», δηλαδή την καταγωγή από έλληνες γονείς,

 

--η πρόσφατη βουλευτική τροπολογία, που αποσύρθηκε προσωρινά, για την πρόσβαση στις ανώτερες στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές της χώρας, που ενισχύει το ρατσιστικό κλίμα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα από τα οποία μπορεί και να επεκταθεί,

 

--η πρόσφατη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση της ευρωενωσιακής συγχρηματοδότησης των Ταμείων για τους Μετανάστες και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που βρίσκονται σε «μνημόνιο»,  

 

Communiqué sur la citoyenneté et la participation des immigrants à la vie sociale et politique 

Une série des décisions et actions politiques ces derniers temps, et particulièrement:

--La récente décision du Conseil d'Etat qui a jugé comme inconstitutionnelles les dispositions de la loi 3838/10 sur la participation des immigrés aux élections locales et l’octroie de la citoyenneté  aux enfants d'immigrants, en posant comme critère  la «loi du sang», c'est à dire l'origine de parents grecs,

--Le récent amendement parlementaire, qui a été retiré temporairement, pour l'accès aux hauts académies militaires et de police dans le pays, ce qui renforce le climat raciste dans ces espaces spécifiques  ce qui peut également être étendue plus largement,

--Le récent débat au Parlement européen d'augmenter le financement des caisses pour les migrants et les frontières extérieures pour les États membres de l'UE qui se trouvent dans un ‘memorandum’,

δείχνουν ότι οι αποφάσεις και ο καινούργιος νόμος για την ιθαγένεια που ετοιμάζεται θα φέρει μόνο χειρότερα –  εξάλλου ήδη ο «νόμος Ραγκούση» κινείτο στην κατεύθυνση της χειραγώγησης, δηλαδή με αποκλεισμούς.

 

Πάγια επιδίωξη της Ε.Ε. και της ελληνικής άρχουσας τάξης παραμένει η ελεγχόμενη μετανάστευση, η μετανάστευση–ομηρία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς για να τροφοδοτείται το κεφάλαιο με πάμφθηνη εργατική δύναμη. Οι έννοιες  της εθνικής συνείδησης και του πατριωτισμού επιδιώκεται να εναρμονιστούν στις αυξημένες ανάγκες προστασίας και ενίσχυσης των συμφερόντων της άρχουσας τάξης σε περίοδο κρίσης, με ένταση του ρατσισμού και ενίσχυση των έμμεσων και άμεσων κατασταλτικών μηχανισμών καταδίωξης των μεταναστών. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμφέρον να ταχθούν με τις τακτικές της άρχουσας τάξης, στη βάση του κοσμοπολιτισμού ή του εθνικισμού, αλλά πρέπει να παλέψουν ενωμένοι προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα.

 

Η ΕΕΔΔΑ μαζί με το υπόλοιπο προοδευτικό κίνημα της χώρας παλεύει για:

--Σεβασμό των δικαιωμάτων των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας. Αποτροπή της μετατροπής της Ευρώπης σε φρούριο ενάντια στους αγωνιζόμενους λαούς, αλλά και σε όποιον αναζητά μια καλύτερη τύχη. Κατάργηση του FRONTEX και του Φράχτη στον Έβρο.

-- Νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Κατάργηση των παραβόλων, αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας διαμονής από σύμβαση εργασίας και ένσημα. Απόδοση ίσων δικαιωμάτων εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας.

--Χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους μετανάστες έχουν προορισμό άλλες χώρες της ΕΕ, μα παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ εξαιτίας του «Δουβλίνου ΙΙ» και της Συνθήκης Σένγκεν. Χορήγηση ασύλου ή άλλης μορφής επικουρικής διεθνούς προστασίας, με διαδικασίες γρήγορες και αξιόπιστες, στους διωκόμενους, για τις προοδευτικές απόψεις και τη δράση τους, από ιμπεριαλιστικά κέντρα και αντιδραστικά καθεστώτα, όπως και στα θύματα ιμπεριαλιστικών πολέμων, επεμβάσεων, υποκινούμενων εμφύλιων συρράξεων.

--Το δικαίωμα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση - η πολιτογράφηση πρέπει να στοχεύει στην κοινωνική ένταξη του μετανάστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ως ανταμοιβή καλής συμπεριφοράς ή αφομοίωσης του μετανάστη στο αστικό πολιτικό σύστημα, με όσα αυτό σημαίνει. Το δικαίωμα των μεταναστόπουλων να γράφονται στα δημοτολόγια, να μην υπολείπονται σε βασικά δικαιώματα από τα υπόλοιπα παιδιά, να παίρνουν ελληνική ιθαγένεια εφόσον το επιθυμούν μετά την ενηλικίωσή τους.

--Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές.

Αθήνα, Μάρτης 2013

 montrent  que les décisions et la nouvelle loi sur la citoyenneté qui se prépare ne feront que provoquer le pire ; d'ailleurs déjà la «loi Ragousi» (3838/10) se dirigeait vers la manipulation des immigrants, c’est a dire avec exclusions.

 

La recherche constante de l'UE et la classe dirigeante grecque reste  l'immigration contrôlée et otage en fonction des besoins du marché pour approvisionner le capital avec du travail pas cher. Les concepts de la conscience nationale et le patriotisme vise à harmoniser la nécessité accrue de protéger et de promouvoir les intérêts de la classe dirigeante en période de crise  par le renforcement de l'application directe et indirecte  des   mécanismes de répression et de persécution d'immigrants et l'intensification du racisme. Les travailleurs n'ont aucun intérêt à faire campagne avec la tactique de la classe dirigeante, sur la base du cosmopolitisme ou du nationalisme, mais doivent se battre unis mettant en évidence leurs exigences.

Le EEDDA ensemble avec tout le mouvement progressif du  pays lutte pour le:

 

--Respect des droits des migrants et des réfugiés qui sont  partie intégrante de la classe ouvrière du pays. Empêchant la conversion de l'Europe en forteresse contre les peuples en lutte, mais aussi pour tous ceux qui cherchent une vie meilleure. Abolition de Frontex et la clôture de l'Evros.

--La légalisation des immigrés qui vivent et travaillent en Grèce. L'abolition des frais de démarches, la déconnexion du renouvellement du permis de séjour du contrat de travail et le minimum  de cotisations annuels. Reconnaissance du droit à l'emploi, l'éducation, la santé et le bien-être.

--Délivrance de documents de voyage pour les migrants qui ont comme destination d'autres pays de l'UE, mais restent piégés ici à cause de la "Dublin II" et le traité de Schengen. Droit d'asile ou toute autre forme de procédures complémentaires de protection internationale rapide et fiable, de même  les persécutés pour leurs idées  et actions progressistes, par  les centres impérialistes et les régimes réactionnaires, comme les victimes des guerres impérialistes, les interventions, les conflits civils motivés.

--Le droit d'acquérir la nationalité grecque par naturalisation ; naturalisation devrait viser l'intégration sociale des immigrés et ne doit absolument pas être considéré comme une récompense pour bonne conduite ou l'assimilation au système politique bourgeois avec toutes les consequences. Le droit des jeunes immigrés d’être inscrits sur les listes d’état civil, avoir les mêmes droits fondamentaux  que les autres enfants, enfin obtenir la nationalité grecque s'ils le souhaitent à l'âge adulte.

--Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

                                                         Athènes,   Mars 2013 

< Προηγούμενα   Επόμενα >